Log in op de bedrijvenwebshop

Algemene Voorwaarden

1.0 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en of alle overeenkomsten van koop en verkoop, van aanneming van werk of van enige andere aard, welke met ons worden gesloten.

1.1 Van deze voorwaarden afwijkende en of aanvullende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en aanvaard, en gelden uitsluitend voor de overeenkomst, waarbij zij zijn aangemaakt,

2.0 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend: wij zijn eerst geboden nadat wij een bestelling schriftelijk hebben bevestigd en aanvaard of hebben uitgevoerd.

2.2 Aanvullingen en of wijzigingen of bijkomende afspraken met en of toezeggingen van onze personeelsleden en of onze vertegenwoordigers verbinden ons alleen, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

2.3 Alle overenkomsten worden door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat uit de door ons in te winnen informatie blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is. Indien niet binnen 7 dagen na het aangaan der overeenkomst door ons schriftlijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvolddoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst defenitief.

2.4 We zijn ten allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een opdracht of ten deel in uitvoering hebben genomen, alvorens tot in dien niet binnen 14 dagen na het aangaan der overeenkomst door ons schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief.

2.5 We zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een opdracht geheel of ten dele in uitvoering hebben genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te verlangen, dat hij te onzen genoegen zekerheid stelle, dat hij aan al zijn verplichtingen jegens ons zal voldoen.

3.0 LEVERING.

3.1 Onder levering in deze voorwaarden wordt verstaan de levering van goederen ingevolge een overeenkomst van koop-verkoop als het uitvoeren van werk

3.2 Leveranties boven € 160.00 excl. BTW geschieden franko, de wijze van verzending wordt door ons bepaald. Voor leveranties beneden € 160.00 excl. BTW wordt € 15,00 excl. BTW verzendkosten in rekening gebracht.

3.3 Indien de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transaktie worden beschouwd met alle rechtsgevolge van dien.

4.0 LEVERTIJDEN

4.1 De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering, ook indien zulks niet uitdrukkelijk is vermeld. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overshrijding verplicht ons niet tot enige vergoeding. Noch geeft zij de koper het recht de order te annuleren.

4.2 De koper, opdrachtgever, heeft het recht na het verstrijken van de leverinsgstermijn-indien deze per maand is aangeduid aan het einde van de maand - ons bij aangetekend schrijven te sommeren binnen 14 dagen na die sommatie te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft de koper het recht de overeenkomst te annuleren, maar hij zal daardoor niet gerechtigd zijn enige schadevergoeding te vorderen.

4.3 Indien wij door de schuld van de koper, opdrachtgever werkzaamheden op de overeengekomen tijdstip te voltooien, zal de koper, opdrachtgever, gebonden zijn ons alle daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden.

5.0 PRIJZEN

5.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald.

5.2 Gedurende 30 dagen na de datum van de verkoopopdracht zal de overeengekomen prijs niet gewijzigd kunnen worden, daarna zijn wij gerechtigd overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van
A) verhoging van prijzen van grondstoffen en hulpmiddelen
B) revaluatie van vreemde valuta.
C) stijging van kosten en transport
D) loonsverhoging door of krachtens de wet voorgeschreven. althans volgens de algemene trend
E) verhoging van sociale lasten

5.3 Overeenkomen prijzen worden geacht te zijn gebaseerd op de maten en gegevens van de koper/opdrachtgever, welke op het tijdstip van de koop-opdracht in ons bezit zijn. Afwijkingen en of wijzingen hiervan kunnen een kostenverrekening tot gevolg hebben.

6.0 REKLAMES

6.1 Eventuele reklames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons te worden medegedeeld. Bij gebreke daarvan worden de goederen geacht door de koper accoord te zijn bevonden.

6.2 Indien een reklame gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugelijke goederen te vervangen casu quo het werk alsnog adekwaat uit te voeren, zonder dat de koper opdrachtgever daarnaast recht heeft op enige vergoeding

7.0 BETALING

7.1 Alle betalingen dienen te geschieden netto zonder enige korting en zonder aftrek of schuldvergelijkingen binnen 14 dagen na faktuurdatum.

7.2 De betalingen dienen te geschieden door storting of overschrijving op de door ons aangewezen bank- of girorekening.

7.3 Acceptatie onzerzijds van een gedeeltelijke betaling door de koper geschiedt, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk aangegeven, onder voorbehoud, dat het gehele bedrag ten alle tijde door ons opgeeist wordt.

7.4 Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, rentevergoeding verschuldigd over het faktuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand waarmede de vervaldag wordt overschreden.

7.5 Ingeval koper/opdrachtgever jegens ons in gebreke is, worden al onze vorderingen op hen, uit welke hoofde dan ook, onmiddelijk opeisbaar in dat geval zijn wij gerechtigd koper/opdrachtgever zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen worden de buitengerechtelijke kosten vastbesteld op ten minst 20 % van het door ons te vorderen bedrag met een minimum van € 100.00 alsmede een vertragingsrente per maand of een gedeelte daarvan.

7.6 In geval van niet betaling van enig opvorderbaar bedrag van aanvraag van suréance van betaling, van faillissement of liquidatie van dezaken kopers/ opdrachtgevers hebben wij het recht het contract of dat gedeelte ervan, dat als dan nog niet is uitgevoerd, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist is, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd ons recht op vergoeding van eventueel verlies dat door een en ander voor ons mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vorderin, welke wij ten laste van de koper/opdrachtgever hebben ineens een dadelijk opeisbaar

8.0 EIGENDOMSVOORBEHOUD.

8.1 Alle geleverde goederen blijven ons eIgendom zolang de koper/opdrachtgever niet al het aan ons ter zaken van de levering verschuldigde met inbegrip van eventuele rente en kosten heeft voldaan.

8.2 Onverminderd de overige ons toekomende rechten worden wij onherroepelijk door de koper/opdrachtgever gemachtighd om, indien deze gevallen zijn betalingsverplichting jegens ons niet of tijdig niet nakomt zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. de door ons geleverde goederen op eerste vordering tot ons te nemen. Alle aan het terugnemen van de goederen verbonden kosten dienen door de koper/opdrachtgever aan ons te worden vergoed.

8.3 Zonder onze medewerking is de koper voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendommen daarvan over te dragen.

9.0 TRANSPORT

9.1 De goederen zijn ten dele vanaf het tijdstip dat zij onze magazijnen verlaten voor risico van koper/opdrachtgever voor verzendingen ten aanzien waarvan de koper/opdrachtgever zulks verlangt kan door ons een transportverzekering worden afgesloten voor rekening koper/opdrachtgever.

10.0 OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen dan de overeenkomst- voor zover nog niet uitgevoerdt annuleren zonder dat gerechtelijke tusssenkomst nodig zal zijn en zonder dat wij tot betaling van kosten en/of schaden gehouden zijn.

10.2 Als overmacht wordt ondermeer beschouwd:oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemieen, overstroming, brand. werkstaking, uitsluiting. machinegebruik, storingen in ons bedrijf of in dat van onze leveranciers etc, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/of arbeidskrachten, in- of uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerklijke wijziging in de koersen en onvoorziene belemmeringen in de ruimste zin des woords.

11.0 VERWIJDERINGSBIJDRAGE (vanaf 01-12-06)

11.1 Op 1 december 2006 is het besluit Beheer elektrische en elektronische apparatuur van kracht geworden voor gasontladingslampen & verlichtingsarmaturen.
De volgende verwijderingsbijdragen zullen gelden vanaf 1 december 2006:
Voor alle gasontladingslampen: € 0.12 excl. b.tw.
Voor alle verlichtingsarmaturen: € 0.42 excl. b.t.w.

12.0 GESCHILLEN

12.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in het voor ons aangewezen arrondissement.

13.0 TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitende Nederlands recht van toepassing.